VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

KURANI KERİM

KELİME ARA
 • El-Fatiha(Açılış)  İniş Sırası:5 Ayet Adedi:7

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Müddesir suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) ayettir. Kur'an'ın ilk suresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fatiha" denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına "Ümmü'l-Kitap" dinin asıllarını ihtiva eden manasına "el-Esas", ana hatlarıyla İslam'ı anlattığı için "el-Vafiye" ve "el-Seb'u'l-Mesani", birçok esrarı taşıdığı için "el-Kenz". Peygamberimiz "Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz" buyurmuştur. Onun için, Fatiha, namazların her rekatında okunur. Manası itibariyle Fatiha, en büyük dua ve münacattır. Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu surede ifadesini bulmuştur. Kur'an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fatiha'da vardır. Zira Fatiha'da, övgüye, ta'zime ve ibadete layık bir tek Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyeti, O'ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur.Hicretten önce nazil olmuştur. 7 ayettir.
 • El-Bakara(Boğa)  İniş Sırası:87 Ayet Adedi:286

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Medine'de inmiştir. 286 (ikiyüzseksenaltı) ayettir. Kur'an'ın en uzun suresidir. Adını, 67-71. ayetlerde yahudilere kesmeleri emredilen sığırdan alır. Yalnız 281. ayeti Veda Haccında Mekke'de inmiştir. İnanca, ahlaka ve hayat nizamına dair hükümlerin önemli bir kısmı bu surede yer almıştır.Hicretten sonra nazil olmuştur. 286 ayettir.
 • Al-i İmran(İmran Ailesi)  İniş Sırası:89 Ayet Adedi:200

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Medine'de nazil olmuştur. 200 (İki yüz) ayettir. 34-37. ayetlerde Hz. Meryem'in babasının mensup olduğu İmran ailesinden söz edildiği için sure bu adı almıştır.
 • En-Nisa(Kadın)  İniş Sırası:92 Ayet Adedi:176

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Hicretten sonra Medine'de nazil olmuştur, 176 (yüzyetmişaltı) ayettir. "Nisa" kadınlar demektir. Bu surede daha çok kadından, cemiyet içinde kadınların hukuki ve içtimai yer ve değerlerinden bahsedildiği için adına "Nisa" denmiştir.
 • El-Maide(Sofra)  İniş Sırası:112 Ayet Adedi:120

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Üçüncü ayetin dışında surenin bütünü Medine'de, hicri altıncı yılda nazil olmuştur. 120 (yüzyirmi) ayettir. Buhari ve Müslim'de, Hz. Ömer'den rivayet edildiğine göre "Bugün size dininizi ikmal ettim..." ifadesinin yer aldığı ayet Mekke'de, veda haccında, cuma günü, Arafe akşamı nazil olmuştur. "Maide" sofra demektir. 112 ve 114. ayetlerde, Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. Bundan önceki surede dini zümreler içinden münafıklar ağırlıkla söz konusu edilmişti. Bu surede ise yine münafıklardan bahsedilmekle beraber ağırlık ehl-i kitapta ve özellikle hristiyanlardadır. Bunun dışında surede hac farizası, abdest, gusül, teyemmüm ile ilgili bazı bilgiler, içki ve kumar yasağı, ahitlere ve söze bağlılık, içtimai ve ahlaki münasebetler, haram ve helal yiyecekler gibi bilgi ve hükümlere temas edilmiştir.
 • El-En'am(Davar)  İniş Sırası:55 Ayet Adedi:165

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   En'am suresi, 165 (yüzaltmışbeş) ayettir. 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. ayetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Surenin bazı ayetlerinde Arapların, kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sureye En'am suresi denmiştir. En'am; koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir.
 • El-A'raf(Orta Yer)  İniş Sırası:39 Ayet Adedi:206

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   A'raf suresi Mekke'de inmiş olup, 206 (ikiyüzaltı) ayettir. 46. ve 48. ayetlerde A'raf'ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için sureye bu ad verilmiştir.
 • El-Enfal(Ganimetler)  İniş Sırası:88 Ayet Adedi:75

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Enfal suresi, 75 (yetmişbeş) ayettir. 30 ila 36. ayetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir. Enfal, ziyade manasına gelen "nefl" kelimesinin çoğuludur. İslam dinini savunmak için yapılan savaşlarda elde edilen sevaba ek olarak alınan ganimet malına da "nefl" denilmiştir. Surenin birinci ayetinde savaştan elde edilen ganimetlerin Allah ve Resulüne ait olduğu ifade edildiği için sureye bu ad verilmiştir.
 • Et-Tevbe(Tövbe)  İniş Sırası:113 Ayet Adedi:129

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Tevbe suresi, 129 (yüzyirmidokuz) ayettir. 128 ve 129. ayetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir. 104. ayet tevbe ile ilgili olduğu için sureye bu isim verilmiştir. Surenin bundan başka birçok ismi olup en meşhuru Berae'dir. Bu surenin Enfal suresi'nin devamı veya başlı başına bir sure olup olmadığı hakkında ihtilaf olduğu için başında Besmele yazılmamıştır. Hicretin dokuzuncu yılında Hz. Ebu Bekir, hac emiri olarak tayin edilmiş ve müslümanlar hacca gönderilmişti. Bu sure inince Resulullah (s. a.) Allah'ın emirlerini hacdaki insanlara tebliğ etmesi için Hz. Ali'yi görevlendirdi. Hz. Ali hac kafilesine ulaştığında Hz. Ebu Bekir, "Amir olarak mı geldin, yoksa memur olarak mı?" diye sordu; Hz. Ali, sadece sureyi Mekke'de hacılara tebliğ ile me'mur olduğunu bildirdi. Hz. Ali bayramın birinci günü Akabe Cemresi yanında ayağa kalkarak kendisinin Peygamber tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu bildirdi ve bir hutbe okudu, sonra da bu surenin başından 30 veya 40 ayet okuyarak dedi ki: "Dört şeyi tebliğe memurum: 1. Bu yıldan sonra Kabe'ye hiçbir müşrik yaklaşmayacak, 2. Hiç kimse çıplak olarak Kabe'yi ziyaret etmeyecek, 3. Müminden başkası cennete girmeyecek, 4. Müşrik kabileler tarafından bozulmamış antlaşmalar, antlaşma süresinin sonuna kadar yürürlükte kalacak."
 • Yunus(Yunus)  İniş Sırası:51 Ayet Adedi:109

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Yunus suresi, 109 (yüzdokuz) ayet olup 40, 94, 95 ve 96. ayetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 98. ayette Hz. Yunus'un kavminden bahsedildiği için sureye bu ad verilmiştir. Mekke halkı, kendi içlerinden bir adamın peygamber olabileceğine inanamıyorlar ve: "Allah, Ebu Talib'in yetimi Muhammed'den başka bir peygamber bulamadı mı?" diyorlardı. Hiç olmazsa hatırı sayılır, zengin ve makam sahibi birisinin peygamber olmasını daha uygun görüyorlardı. İşte bunun üzerine bu sure inmiştir.
 • Hud(Hud)  İniş Sırası:52 Ayet Adedi:123

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Hûd sûresi, 123 (yüzyirmiüç) âyet olup 12, 17 ve 114. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 50 - 60. âyetlerde Arabistan halkına gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hûd (a. s.)'ın hayatından bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiştir. Yunus sûresinden sonra inmiş olup onun devamı niteliğindedir. İtikada ait esasları, Kur'an'ın mucize oluşunu, ahiretle ilgili meseleleri, sevap ve cezayı ve Hz. Hûd'dan başka Nuh, Salih, İbrahim, Lût, Şuayb ve Musa (a. s.) gibi peygamberlerin kıssalarını ihtiva etmektedir.
 • Yusuf(Yusuf)  İniş Sırası:53 Ayet Adedi:111

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Yusuf suresi, 111 (yüzonbir) ayet olup 1,2 ve 3. ayetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Surenin başından sonuna kadar Yusuf Peygamber'den bahsedildiği için bu adı almıştır.
 • Er-Ra'd(Gök Gürültüsü)  İniş Sırası:96 Ayet Adedi:43

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Ra'd Suresi, 43 (kırküç) ayet olup Mekke'de mi, Medine'de mi indiği hakkında ihtilaf vardır. Surenin muhtevası göz önüne alınırsa Mekke'de indiğini söyleyenlerin görüşü biraz daha ağırlık kazanır. Surenin onüçüncü ayetinde gök gürültüsü manasına gelen "er-Ra'd" kelimesi zikredildiği için sureye bu ad verilmiştir.
 • İbrahim(İbrahim)  İniş Sırası:72 Ayet Adedi:52

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   İbrahim suresi, 52 (elliiki) ayet olup 28 ve 29. ayetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 35-41. ayetler Hz. İbrahim'in duasını ihtiva ettiği için sureye bu ad verilmiştir.
 • El-Hicr(Hicr)  İniş Sırası:54 Ayet Adedi:99

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Hicr suresi, 99 (doksandokuz) ayet olup 87'si Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Hicr, bir yer adıdır. 80-84. ayetlerde Hicr'den bahsedildiği için sureye bu ad verilmiştir.
 • En-Nahl(Bal Arısı)  İniş Sırası:70 Ayet Adedi:128

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Nahl suresi 128 (yüzyirmisekiz) ayet olup, son üç ayeti Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 68. ayette bal arısından söz edildiği için sureye bu ad verilmiştir.
 • El-İsra(Gece Yürüyüşü)  İniş Sırası:50 Ayet Adedi:111

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olmuştur. Ancak 26, 32, 33 ve 57. ayetlerle 73 ila 80. ayetlerin Medine'de indiği rivayet edilmektedir. 111 (yüzonbir) ayettir. "İsra" kelimesi, geceleyin yürümek manasına gelir. Hz. Peygamber'in Mi'rac mucizesinin Mekke'den Kudüs'e kadar olan kısmı bu surede anlatıldığından, sure "İsra" adını almıştır.
 • El-Kehf(Mağara)  İniş Sırası:69 Ayet Adedi:110

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Kehf suresi 110 (yüzon) ayettir. Mekke'de nazil olmuştur. Ancak, 28. ayetin Medine'de nazil olduğu rivayeti de vardır. Sure bu adı, içinde söz konusu edilen ve "mağara arkadaşları" demek olan "Ashab-ı Kehf"den almıştır.
 • Meryem(Meryem)  İniş Sırası:44 Ayet Adedi:98

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Meryem suresi, 98 (doksansekiz) ayet olup Mekke'de nazil olmuştur. Bazı tefsircilere göre 58. ayet, bazılarına göre de 71. ayet Medine'de nazil olmuştur. Bu sure, diğer bahisler yanında, özellikle Hz. Meryem'den ve onun Hz. İsa'yı dünyaya getirmesinden bahsetmesi sebebiyle "Meryem suresi" adını almıştır.
 • Taha Suresi(Taha)  İniş Sırası:45 Ayet Adedi:135

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   135 (yüzotuzbeş) ayet olup Mekke'de nazil olmuştur. Sure, ismini, başındaki Ta-Ha harflerinden almıştır. Hz. Ömer'in bu sure vesilesiyle müslüman oluşu, İslam tarihinin önemli bir hatıra sayfasıdır. Olay, kısaca şöyledir: İslam'ın yaman bir düşmanı olan Hattab oğlu Ömer, Resulullah'ı öldürme vazifesini üstlenmiş ve bu iş için yola çıkmıştı. Ancak, yolda kız kardeşi Fatıma ile eniştesi Said'in müslüman olduğunu öğrenince, önce onların işini bitirmeye karar verdi. Ta-Ha suresini okumakta olan karı-koca, Ömer'in geldiğini görünce Kur'an sayfalarını sakladılarsa da, Ömer onları duymuştu. Okuduklarını görmek istediğini söyledi. İnkar etmeleri üzerine Said'e saldırdı. Kendisine mani olmak isteyen Fatıma'yı tokatladı. Yüzlerinden kanlar akan Fatıma, cesarete gelerek müslüman olduklarını açıkça söyledi. Kardeşinin haline acıyan Ömer, bu sefer yumuşak bir sesle okuduklarını tekrar istedi. Ta-Ha suresinin yazılı bulunduğu sayfaları okuyunca, Kur'an'ın mucizeli tesirinden nasibini alarak Resulullah'ın huzuruna gitti ve müslüman oldu.
 • El-Enbiya(Peygamber)  İniş Sırası:73 Ayet Adedi:112

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Enbiya suresi, 112 (yüzoniki) ayettir ve Mekke'de nazil olmuştur. Başka konular yanında bilhassa bazı peygamberler ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden bahsettiği için Enbiya (Peygamberler) suresi adını almıştır.
 • El-Hacc(Hac)  İniş Sırası:103 Ayet Adedi:78

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Sure 78 (yetmişsekiz) ayettir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 19. ayetten itibaren 6 ayet Medine'de, diğerleri Mekke'de nazil olmuştur. Bu surede, hac farizasının daha önce Hz. İbrahim tarafından başlatıldığından ve Hz. Muhammed (s. a.) tarafından da devam ettirildiğinden bahsedildiği için sureye "Hac suresi" denilmiştir.
 • El-Mü'minun(İnananlar)  İniş Sırası:74 Ayet Adedi:118

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   118 (yüzonsekiz) ayet olup Mekke'de nazil olmuştur. Özellikle ilk ayetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlaki yaşayışlarından ve nail olacakları uhrevi nimetlerden bahsedildiği için sure "el-Mü'minun" adını almıştır. Nitekim Abdullah b. Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (s. a.), bu ayetlerin inzalini müteakip, "Bana on ayet indi ki, durumu bunlara uyan cennete gidecektir" buyurdu ve bu surenin ilk on ayetini okudu.
 • En-Nur(Işık)  İniş Sırası:102 Ayet Adedi:64

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   64 (altmışdört) ayetten ibaret olan surenin tamamı Medine'de nazil olmuştur. "Nur ayeti" diye bilinen 35. ayette Allah'ın, gökleri ve yeri aydınlatan nurundan bahsedildiği için "Nur suresi" adını almıştır.
 • El-Furkan(İyiyi Kötüyü Ayıran)  İniş Sırası:42 Ayet Adedi:77

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Bu sure Mekke'de nazil olmuştur, sadece üç ayetinin (68, 69, 70) Medine'de nazil olduğu hakkında bir rivayet vardır. 77 (yetmişyedi) ayettir. Sure, adını ilk ayetinde geçen "el-furkan" kelimesinden alır. "Furkan", hakkı batıldan ayırdeden demektir ve Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir.
 • Eş-Şuara(Şairler)  İniş Sırası:47 Ayet Adedi:227

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olan bu sure, 227 (ikiyüzyirmiyedi) ayettir. 224, 225, 226, 227. ayetleri (dört ayet), Medine'de nazil olmuştur. "Şuara", şairler demektir; 224. ayetinde şairlerden sözedildiği için, sure bu ismi almıştır. Muhaliflerin Kur'an'a karşı ileri sürdükleri iddialarından biri de, onun bir şair tarafından meydana getirilmiş olduğu idi. İşte Kur'an, Hz. Peygamber'in irşadı ile daha önceki peygamberlerin irşadlarının özde birleştiğini ve Kur'an'ın bir şair eseri olmadığını isbat ederek, bu iddiayı çürütmekte ve reddetmektedir.
 • En-Neml(Karınca)  İniş Sırası:48 Ayet Adedi:93

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Bu sure, Mekke'de nazil olmuştur. 93 (doksanüç) ayettir. "Neml" karınca demektir. 18. ayetinde, Süleyman aleyhisselamın ordusuna yol veren karıncalardan söz edildiği için sure bu ismi almıştır.
 • El-Kasas(Tarihi Olaylar)  İniş Sırası:49 Ayet Adedi:88

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. 85. ayetinin hicret esnasında Mekke ile Medine arasında, 52 ila 55. ayetlerinin ise Medine'de nazil olduğu rivayet edilmiştir. 88 (seksensekiz) ayettir. "Kasas", olaylar, hikayeler demektir. İsmini 25. ayetinden almıştır. Surenin başlıca konularını, Hz. Musa'nın çocukluğundan itibaren hayatı, mücadeleleri; tevhid ehlinnin zaferi ve dünya servetine güvenilmemesi teşkil etmektedir.
 • El-Ankebut(Dişi Örümcek)  İniş Sırası:85 Ayet Adedi:69

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olan bu sure 69 (altmışdokuz) ayettir. "Ankebut", örümcek demektir. 41. ayetinde kafirlerin işleri örümcek ağına benzetildiği için sure bu ismi almıştır.
 • Er-Rum(Romalılar)  İniş Sırası:84 Ayet Adedi:60

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Ayeti hariç, surenin tamamı Mekke'de nazil olmuştur. 60 (altmış) ayettir. İranlılarla yapılan savaşta yenilmiş olan Rumların (Bizanslıların) tekrar galip gelecekleri anlatıldığından, sureye bu isim verilmiştir.
 • Lokman(Lokman)  İniş Sırası:57 Ayet Adedi:34

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olmuştur. 27, 28 ve 29. ayetlerinin Medine'de nazil olduğu da rivayet edilmiştir. 34 (otuzdört) ayettir. Hz. Lokman'ın kıssasını anlattığı için bu adı almıştır.
 • Es-Secde(Secde)  İniş Sırası:75 Ayet Adedi:30

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Adını 15. ayette geçen kelimeden alan bu sure Mekke'de nazil olmuştur. 18, 19 ve 20. ayetlerinin Medine'de nazil olduğu da rivayet edilmiştir. 30 (otuz) ayettir.
 • El-Ahzab(Karşıtlar)  İniş Sırası:90 Ayet Adedi:73

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Medine'de nazil olmuştur. 73 (yetmişüç) ayettir. "Ahzab", "hizb"in çoğuludur. Topluluk, gurup, bölük, parti gibi manalara gelir. Her gün mutad olarak devam edilen dua demetine, Kur'an cüzünün dörtte birine de hizip denir. Bu surede, müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden bahsedildiği için, bu isim verilmiştir. (Rivayete göre, bir takım ileri gelen müşrikler "Uhud" savaşından sonra Medine'ye gelmişler, münafıkların lideri Abdullah b. Übeyy'in evine misafir olmuşlardı. Hz. Peygamber bunlara, kendisiyle görüşmek üzere eman vermişti. Bu görüşme esnasında Resulullah'a: Sen bizim taptıklarımızı diline dolamaktan vazgeç, "onlar menfaat sağlayabilir, şefaat edebilir" de, biz de seni Rabbinle başbaşa bırakalım, dediler. Orada bulunan müslümanların canları sıkıldı, onları öldürmek istediler. Bunun üzerine, verilmiş olan emanın bozulması konusunda Allah'tan korkmalarını ve kafirler ile münafıkların sözlerine boyun eğmemelerini, Resulullah'ın şahsında müminlerden isteyen 1. ayet nazil oldu.
 • Sebe(Sebe)  İniş Sırası:58 Ayet Adedi:54

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olmuştur. 54 (ellidört) ayettir. Yalnız 6. ayeti Medine'de inmiştir. Sure adını, Yemen'de bir bölge veya kabile ismi olan Sebe' kelimesinin geçtiği 15. ayetten alır.
 • Fatir(Yaratan)  İniş Sırası:44 Ayet Adedi:45

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olmuştur, 45 (kırkbeş) ayettir.
 • Yasin(Ey İnsan)  İniş Sırası:41 Ayet Adedi:83

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Sure, ismini iki harften ibaret olan ilk ayetten almıştır. Mekke'de inmiştir. 83 (seksenüç) ayettir. Sureye isim olarak verilen "yasin"in, genellikle "Ey insan!" manasına geldiği kabul edilir. Bununla kasdedilen, Hz. Peygamber'dir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi kabul edilmiş ve müslümanlar arasında ayrı bir önem kazanmıştır. Fazileti hakkında hadisler vardır.
 • Es-Saffat(Dizinler)  İniş Sırası:56 Ayet Adedi:182

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Adını, saf tutmuş meleklere işaret eden ilk ayetten alan ve kainattaki güçlerden söz eden bu sure, Mekke'de inmiştir. 182 (yüzsekseniki) ayettir. İlk üç ayette, saf tutmuş meleklere, bulutları sevk ve idare eden güce, zikri yapan dile yahut insana yemin edilerek Allah'ın bir olduğu gerçeği ortaya konmuştur.
 • Sad(Sad)  İniş Sırası:38 Ayet Adedi:88

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Kamer suresinden sonra Mekke'de inmiştir 88 (seksensekiz) ayettir. İsmini birinci ayette yer alan Sad harfinden alır.
 • Ez-Zümer(Topluluklar)  İniş Sırası:59 Ayet Adedi:75

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olmuştur. 75 (yetmişbeş) ayettir. Yalnız 53 - 55. ayetler Medine'de inmiştir. Adını, 71 ve 73. ayetlerde geçen mümin ve kafirlerin oluşturduğu topluluklar anlamına gelen "zümer" kelimesinden almıştır.
 • El-Mü'min(İnanan)  İniş Sırası:60 Ayet Adedi:85

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Aynı zamanda Gafir adını da taşıyan bu sure, 85 (seksenbeş) ayettir. 56 ve 57. ayetleri Medine'de inmiştir. Adını, Firavun ailesinden inanan bir kişinin vasıflarının sayıldığı 28 - 45. ayetlerden alır.
 • Fussilet(Açıklanmış)  İniş Sırası:61 Ayet Adedi:54

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Adını, 3. ayette geçen "fussılet" kelimesinden almıştır. Secde, Ha, Mim ve Mesabih adları ile de anılan bu sure, Mekke'de inmiştir. 54 (ellidört) ayettir.
 • Eş-Şura(Danışma)  İniş Sırası:62 Ayet Adedi:53

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olan bu sure 53 (elliüç) ayettir. Yalnız 23 - 26. ayetleri Medine'de inmiştir. Adını 38. ayette geçen ve müslümanların, işlerini aralarında danışma ile yapmalarının gereğini bildiren Şura kelimesinden almıştır.
 • Ez-Zuhruf(Gösteriş)  İniş Sırası:63 Ayet Adedi:89

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Zuhruf, altın ve mücevher anlamına gelir. Surede bunlardan söz edildiği ve Allah'ın insana sahip olduğu altın ve mücevherle değil, inanç ve davranışlarına göre değer verdiği anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır. Mekke'de inmiştir ve 89 (seksendokuz) ayettir.
 • Ed-Duhan(Duman)  İniş Sırası:64 Ayet Adedi:59

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de inen bu sure 59 (ellidokuz) ayettir. Adını, onuncu ayette geçen ve duman manasına gelen "duhan" kelimesinden almıştır.
 • El-Casiye(Diz Çöküş)  İniş Sırası:65 Ayet Adedi:37

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de inmiştir. 37 (otuzyedi) ayettir. Adını, 28. ayette geçen ve kıyamette diz üstü çökenleri anlatan "casiye"den almıştır. Bu sureye şeriat ve dehr suresi de denilmiştir.
 • El-Ahkaf(Kum Tepeleri)  İniş Sırası:66 Ayet Adedi:35

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   ad kavminin yaşadığı bölgede rüzgarlar, "ahkaf" denen kum tepeleri meydana getiriyordu. İçinde bu kavmin yaşadığı bölge ve kum yığınlarından söz edildiğinden sure Ahkaf adını almıştır; Mekke'de inmiştir; 35 (otuzbeş) ayettir.
 • Muhammed(Muhammed)  İniş Sırası:95 Ayet Adedi:38

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Adını Peygamberimizin isminden alan bu sureye aynı zamanda Kıtal suresi de denmiştir. Medine'de inmiştir, 38 (otuzsekiz) ayettir.
 • El-Fetih(Fethetmek)  İniş Sırası:111 Ayet Adedi:29

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   İçinde İslam'ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını alan bu sure, hicretin altıncı yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiş ve Medine'de inen surelerden sayılmıştır; 29 (yirmidokuz) ayettir.
 • El-Hucurat(Odalar)  İniş Sırası:106 Ayet Adedi:18

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Bu surede müminlere bazı görgü kuralları, Peygamber'e ve birbirlerine karşı nasıl davranacakları öğretilmektedir. Medine'de inmiştir. 18 (onsekiz) ayettir. Adını, dördüncü ayetteki "odalar" anlamına gelen "hucurat" kelimesinden alır.
 • Kaf Suresi(Kaf)  İniş Sırası:34 Ayet Adedi:45

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) ayettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır.
 • Ez-Zariyat(Rüzgarlar)  İniş Sırası:67 Ayet Adedi:60

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de inmiştir. 60 (altmış) ayettir. İlk ayette geçen ve "rüzgarlar" anlamına gelen "zariyat" kelimesi, surenin adı olmuştur.
 • Et-Tur(Sina Dağı)  İniş Sırası:76 Ayet Adedi:49

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de inmiştir. 49 (kırkdokuz) ayettir. Adını, birinci ayette geçen ve üzerinde Hz. Musa'ya Tevrat'ın indiği, böylece onun ilahi hitaba mazhar olduğu Tur dağından almıştır.
 • En-Necm(Yıldız)  İniş Sırası:23 Ayet Adedi:62

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de inmiştir. 62 (atmışiki) ayettir.
 • El-Kamer(Ay)  İniş Sırası:37 Ayet Adedi:55

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Ayın yarılması mucizesi bu surede anlatılır. Onun için bu adı almıştır. Mekke'de inmiştir, 55 (ellibeş) ayettir.
 • Er-Rahman(Merhametli)  İniş Sırası:97 Ayet Adedi:78

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de inmiştir. 78 (yetmişsekiz) ayettir. İlk kelime olan "er-rahman" sureye ad olmuştur. Bu surede Allah'ın nimetleri sayılır. Bunlar sayılırken bütün şuurlu varlıklara hitaben "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?" anlamına gelen ayet sık sık tekrar edilir. Mekke'de inmiştir: 96 (doksanaltı) ayettir. Adını ilk ayetinde geçen ve kıyamet olayını ifade eden "vakıa" kelimesinden almıştır.
 • El-Vakia(Olay)  İniş Sırası:46 Ayet Adedi:96

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Arapça'da demir anlamına gelen "hadid" kelimesiyle isimlenen ve demirin önemine işaret ettiği için bu adı alan sure Medine'de inmiştir. 29 (yirmidokuz) ayettir.
 • El-Hadid(Demir)  İniş Sırası:94 Ayet Adedi:29

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Medine'de inmiştir; 22 (yirmiiki) ayettir. Adını, ilk ayetinde geçen "tecadilü" kelimesinden alır.
 • El-Mücadele(Tartışma)  İniş Sırası:105 Ayet Adedi:22

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Medine'de inmiştir; 22 (yirmiiki) ayettir. Adını, ilk ayetinde geçen "tecadilü" kelimesinden alır.
 • El-Haşr(Yığınak)  İniş Sırası:101 Ayet Adedi:24

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Medine'de inmiştir. 2 - 7. ayetlerinde yahudi kabilelerinden Nadiroğullarının sürülmeleri hakkında bilgi verdiği için bu adı almıştır. 24 (yirmidört) ayettir.
 • El-Mümtehine(Sorgulanan)  İniş Sırası:91 Ayet Adedi:13

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Adını, 10. ayette geçen "imtehınu" kelimesinden alan bu sude Medine'de inmiştir; 13 ayettir.
 • Es-Saff(Saf Tutma)  İniş Sırası:109 Ayet Adedi:14

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Adını, müminlerin saf tutarak Allah yolunda savaştıklarını bildiren 4. ayetinden almıştır; Medine'de inmiştir; 14 (ondört) ayettir.
 • El-Cum'a(Cuma (Toplanma))  İniş Sırası:110 Ayet Adedi:11

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Medine'de inmiştir; 11 (onbir) ayettir.
 • El-Münafikun(İkiyüzlüler)  İniş Sırası:104 Ayet Adedi:11

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Medine'de inmiştir; 11 (onbir) ayettir. Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır.
 • Et-Teğabün(Aldanış)  İniş Sırası:108 Ayet Adedi:18

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Medine'de inmiştir; 18 (onsekiz) ayettir. Adını, dokuzuncu ayette geçen ve aldanma, kar-zarar manasına gelen "teğabün" kelimesinden alır.
 • Et-Talak(Boşanma)  İniş Sırası:99 Ayet Adedi:12

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   "Talak", boşama anlamına gelir. Sure boşama konusunu ihtiva ettiği için bu ismi almıştır; Medine'de inmiştir. 12 (oniki) ayettir. Adını Hz. Peygamber'in bazı yiyecekleri kendisine yasakladığını anlatan birinci ayetten alır. Medine'de nazil olmuştur, 12 (oniki) ayettir.
 • Et-Tahrim(Yasaklama)  İniş Sırası:107 Ayet Adedi:12

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Hicretten sonra nazil olmuştur.12 ayettir.
 • El-Mülk(Yönetim)  İniş Sırası:77 Ayet Adedi:30

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olmuştur; 30 (otuz) ayettir. Adını, birinci ayetinde geçen "el-mülk" kelimesinden almıştır. Ayrıca Tebareke, Münciye, Mücadele, Mani'a, Vakiye adları ile de anılır. Bu sureyi her gece okuyanın, pek büyük sevaba nail olacağına ve surenin faziletlerine dair hadisler vardır.
 • El-Kalem(Kalem)  İniş Sırası:2 Ayet Adedi:52

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olmuştur, 52 (elliiki) ayettir. "Nun" suresi diye de anılır. Adını ilk ayetindeki "kalem" kelimesinden alır.
 • El-Hakka(Gerçekleşen)  İniş Sırası:78 Ayet Adedi:52

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olan bu sure, 52 (elliiki) ayettir. Adını, ilk ayetindeki "el-hakka" kelimesinden almıştır. "Hakka"ya değişik manalar verilmiştir. "Hak" kökünden geldiği için, hepsinde hak ve hakikat manası vardır. Daha çok "kıyamet" manası verilmektedir.
 • El-Mearic(Yükseliş Yolları)  İniş Sırası:79 Ayet Adedi:44

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olan bu sure, 44 (kırkdört) ayettir. Adını, üçüncü ayetindeki "el-mearic" kelimesinden almıştır. Mearic, "ma'rec"in çoğulu olup "yükselme dereceleri" demektir.
 • Nuh(Nuh)  İniş Sırası:71 Ayet Adedi:28

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olmuştur; 28 (yirmisekiz) ayettir. Hz. Nuh'un ilahi elçi olarak gönderilişi ve mücadeleleri anlatıldığından sure bu ismi almıştır.
 • El-Cinn(Cin)  İniş Sırası:40 Ayet Adedi:28

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olmuştur: 28 (yirmisekiz) ayettir. Cinlerin Kur'an dinleyip hidayete geldikleri anlatıldığından, sure bu ismi almıştır. Hz. Peygamber, amcası Ebu Talip ve eşi Hz. Hatice'yi kaybettikten sonra Taif'e gitmiş, orada çirkin davranışlarla karşılaşmıştı. Bu sıralarda Kureyş müşrikleri de müslümanlara karşı düşmanlıklarını iyice arttırmış bulunuyorlardı. işte Taif dönüşünde nazil olarak Resul-i Ekrem'e teselli veren bu sure, yalnız insanların değil, cinlerin de Kur'an'a tabi olduklarını bildiriyor, İslam'ın muzafferiyetini müjdeliyordu.
 • El-Müzzemmil(Bürnen)  İniş Sırası:3 Ayet Adedi:20

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olmuştur; 10, 11 ve 20. ayetlerinin Medine'de nazil olduğu rivayet edilmiştir. 20 (yirmi) ayettir. Sure, adını, ilk ayetindeki "el-müzzemmil" kelimesinden almıştır. "Müzemmil" örtünüp bürünen demektir.
 • El-Müddessir(Gizlenen)  İniş Sırası:4 Ayet Adedi:56

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olmuştur; 56 (ellialtı) ayettir. Sure, adını ilk ayetindeki "el-müddessir" kelimesinden almıştır. "Müddessir", örtüsüne bürünen, sarınan demektir. Hz. Peygamber'e hitap eden ilk ayet, Müzzemmil suresinden önce nazil olmuştur.
 • El-Kiyame(Diriliş)  İniş Sırası:31 Ayet Adedi:40

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de nazil olan bu sure, 40 (kırk) ayettir. Adını, ilk ayetinde geçen "el-kıyame" kelimesinden almıştır.
 • El-İnsan(İnsan)  İniş Sırası:98 Ayet Adedi:31

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de veya Medine'de nazil olduğuna dair rivayetler vardır; 31 (otuzbir) ayettir. Adını ilk ayetinde geçen "el-insan" kelimesinden almıştır. "Hel etake", "ed-Dehr", "el-Ebrar" ve "el-Emşac" isimleri ile de anılır.
 • El-Mürselat(Gönderilenler)  İniş Sırası:33 Ayet Adedi:50

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de inmiştir. 50 (elli) ayettir. "Gönderilenler" anlamına gelen "el-mürselat" kelimesi ile başladığı için sure bu adı almıştır. Müfessirler, "gönderilenler"den maksadın, alemin idaresi ile görevli bir kısım melekler veya rüzgarlar, yahut peygamberler, yahut da Kur'an ayetleri olabileceğini belirtmişlerdir.
 • En-Nebe(Haber)  İniş Sırası:80 Ayet Adedi:40

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mearic'den sonra inmiştir; ilk Mekki surelerden olup 40 (kırk) ayettir. "Nebe' " haber demektir. Kıyamet haberlerini ihtiva ettiği için bu ad verilmiştir.
 • En-Nazi'at(Söküp Çıkaranlar)  İniş Sırası:81 Ayet Adedi:46

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Nebe' suresinden sonra Mekke'de inmiştir; 46 (kırkaltı) ayettir. Adını, "söküp çıkaranlar" manasına gelen "naziat" kelimesinden alır. Ana fikir olarak kıyameti konu edinir. Cenab-ı Allah, surenin başında, kendilerini, ilk beş ayette belirtilen güç ve melekelerle donattığı varlıklara yemin etmektedir.
 • Abese(Surat Asma)  İniş Sırası:24 Ayet Adedi:42

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de inmiştir, 42 (kırkiki) ayettir. Adını, "yüzünü ekşitti, buruşturdu" anlamına gelen ilk kelimesinden almıştır. Bu surenin iniş sebebiyle ilgili olarak şöyle bir hadise nakledilmiştir: Efendimiz; Velid, Ümeyye b. Halef, Utbe b. Rabia gibi Kureyş'in ileri gelenlerine İslam'ı anlattığı bir sırada ama olan Abdullah b. Ümmü Mektum gelir ve "Ya Resulallah! Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret" der. O esnada Resulullah (a. s.) cevap vermez. Çünkü Kureyş'in bu ileri gelen kimseleri, zaten kendilerine özel muamele edilmesini istiyorlardı. Efendimiz onları gücendirmek istemedi. Abdullah tekrar seslenince elinde olmayarak yüz hatları değişti. Bu esnada onlar kalkıp gittiler. Biraz sonra bu ayetler geldi. Resulullah'ın bazı davranışlarını tenkit ve onu ikaz mahiyetinde gelen bu ve benzeri ayetler, onun hak peygamber olduğuna en büyük delildir. Zira hiç kimse kendisini bu şekilde tenkit etmez.
 • Et-Tekvir(Dolama)  İniş Sırası:7 Ayet Adedi:29

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de inmiştir, 29 (yirmidokuz) ayettir. Surenin başında güneşin dürülmesinden söz edilmiş ve adını da buradan almıştır. Surenin söz dizisinde, ihtiva ettiği konuya ilişkin anlamları yankılandıran ve güçlendiren mükemmel bir musiki taklit edilemez bir ahenk vardır.
 • El-İnfitar(Yarılma)  İniş Sırası:82 Ayet Adedi:19

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Naziat suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 19 (ondokuz) ayettir. Manası "yarılmaktır"tır. Göğün yarılmasından söz ederek başladığı için bu adı almıştır. Konusu ahiret alemidir.
 • El-Mutaffifin(Kandırılanlar)  İniş Sırası:86 Ayet Adedi:36

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de inmiştir, 36 (otuzaltı) ayettir. Ölçü ve tartılarında hile yapanları kötüleyerek başladığı için bu adı almıştır.
 • El-İnşikak(Parçalanma)  İniş Sırası:83 Ayet Adedi:25

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   İnfitar suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 25 (yirmibeş) ayettir. Göğün yarılmasından söz ettiği için bu adı almıştır.
 • El-Büruc(Burçlar)  İniş Sırası:27 Ayet Adedi:22

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Şems suresinden sonra Mekke'de inmiştir; 22 (yirmiiki) ayettir. "Büruc", burc kelimesinin çoğuludur. Surede burçları olan gökyüzüne, kıyamet gününe ve o güne tanıklık edecek olanlarla, yine o gün müşahede edilecek olaylara yemin edildikten sonra Yemen'de geçmiş bir olaya temas edilir: Yahudi Zunuvas ve adamları, yahudiliği kabul etmeyen Necran hıristiyanlarını, Hendek içinde yakılmış bir ateşe atarak yakarlar ve yanmakta olan insanları seyrederler. Bu şekilde işkence ile yakılıp öldürülen kimseler inançları uğrunda ölmüşlerdir.
 • Et-Tarik(Delip Geçen)  İniş Sırası:36 Ayet Adedi:17

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Beled suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 17 (onyedi) ayettir. Adını, 1. ayette geçen "tarık" kelimesinden alır. Tarık, geceleyin gelen, şiddetlice vuran, kapı çalan demektir. Surede geçen tarık ise gece fazla ışık saçan yıldıza denir ki, bu, sabah yıldızıdır. Mecazi olarak da ünlü kişiye denir. Bir edebi sanat olarak cahiliye devri geceye, o devirde gelen Hz. Peygamber de geceyi aydınlatan ve sabahı müjdeleyen sabah yıldızına benzetilmiş olabilir.
 • El-A'la(Yüce)  İniş Sırası:8 Ayet Adedi:19

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Allah'ın "Yüce" anlamındaki adıyla başladığı için "el-A'la" denilen bu sure 19 (ondokuz) ayet olup, Mekke'de inen ilk surelerdendir. Cenab-ı Allah bu surede kainatın esrarını, oluşunu, işleyişini özlü bir anlatımla ifade etmiştir.
 • El-Ğaşiye(Kuşatan)  İniş Sırası:68 Ayet Adedi:26

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Adını, ilk ayette geçen ve her şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan kıyamet günü anlamına gelen "ğaşiye" kelimesinden alır. İlk gelen surelerden olup, Zariyat suresinden sonra Mekke'de inmiştir. Bu surede kıyamet ve ahirete ait haberler vardır. ayrıca Allah'ın varlığını anlamaya yardım edecek bazı kevni deliller serdedilmiştir. Hayatın bir plan ve program içinde akıp gittiği, bu akışın sonunda Allah'a varılacağı ve O'nun katında hesap verileceği anlatılır. 26 (yirmialtı) ayettir.
 • El-Fecr(Tan Vakti)  İniş Sırası:10 Ayet Adedi:30

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr suresi, Leyl suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 30 (otuz) ayettir. Bu surede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır. İnsanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek bunun kötü sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır.
 • El-Beled(Şehir)  İniş Sırası:35 Ayet Adedi:20

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de Kaf suresinden sonra inmiştir. 20 (yirmi) ayettir. Adını, ilk ayette geçen, Mekke'yi anlatan ve "şehir" anlamına gelen "beled" kelimesinden almaktadır. Bu surede insanın yaratılışından, onun bazı davranışlarından, insana verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü akıbetinden, iyiye kullananların da mutlu geleceklerinden söz edilir.
 • Eş-Şems(Güneş)  İniş Sırası:26 Ayet Adedi:15

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Kadir suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 15 (onbeş) ayettir. Adını, surenin ilk kelimesi olan ve "güneş" anlamına gelen "şems"ten alır. Bu surede insanın yaratılışında var olan iki özellik ele alınır: İyilik ve kötülük. İnsanın yaratılışında, iyi olmak da kötü olmak da kabiliyet olarak vardır.
 • El-Leyl(Gece)  İniş Sırası:9 Ayet Adedi:21

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Geceye yeminle başladığı için "Leyl" denilmiştir. Mekke'de inmiştir, 21 (yirmibir) ayettir. Bu surede insanoğlunun iki zıt davranışından, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir. İmanlı olmakla cömertlik, imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir.
 • Ed-Duha(Kuşluk Vakti)  İniş Sırası:11 Ayet Adedi:11

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) ayettir. Surede ahir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir.
 • El-İnşirah(Ferahlık)  İniş Sırası:12 Ayet Adedi:8

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   İnşirah açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duha suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) ayettir. Bu surede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinnin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a şükretmeye teşvik edilmektedir.
 • Et-Tin(İncir)  İniş Sırası:28 Ayet Adedi:8

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Tin, dağ adı veya incir demektir. Büruc suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 8 (sekiz) ayettir.
 • El-Alak(Asılıp Tutunan)  İniş Sırası:1 Ayet Adedi:19

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sureye "İkra' suresi" de denir. Mekke'de inmiştir; 19 ayettir. İlk 5 ayeti, Kur'an'ın ilk inen ayetleridir. Bu surede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba duçar olacağı anlatılır.
 • El-Kadr(Kudret)  İniş Sırası:25 Ayet Adedi:5

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 5 (beş) ayettir. Surede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir.
 • El-Beyyine(Kanıt)  İniş Sırası:100 Ayet Adedi:8

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Açık delil manasına gelen ve birinci ayette geçen "beyyine" kelimesi sureye ad olmuştur. Talak suresinden sonra Medine'de inmiştir, 8 (sekiz) ayettir. Bu surede kafirlerden ve müşriklerden söz edilmiş, onların bazı davranışları anlatılmış, inanan ve iyi işler yapanların kurtuluşa ereceği ifade edilmiştir.
 • Ez-Zilzal(Deprem)  İniş Sırası:93 Ayet Adedi:8

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Deprem demek olan "zilzal", surenin ilk ayetinde geçer. Nisa suresinden sonra Medine'de inmiştir, 8 (sekiz) ayettir. Kıyametin kopmasından, insanların yeniden dirilip hesap vermelerinden, herkesin -iyi ya da kötü- ettiğini bulacağından bahseder.
 • El-Adiyat(Nefes Nefese Anlatanlar)  İniş Sırası:14 Ayet Adedi:11

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   adiyat, koşan atlar demektir. Asr suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) ayettir. Bu surede insanoğlunun nankörlüğünden, kıyamet günü ortaya çıkacak acıklı durumdan söz edilir.
 • El-Karia(Şiddetli Sel)  İniş Sırası:30 Ayet Adedi:11

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Karia, kapı çalan demektir ve kıyamet kasdedilmiştir. Kureyş suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) ayettir. Bu surede, kıyametin kopuşunda meydana gelecek olaylardan ve insanın akıbetinden söz edilmiştir.
 • Et-Tekasür(Çokluk Yarışı)  İniş Sırası:16 Ayet Adedi:8

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Tekasür, çokluk yarışı ve çoklukla övünmek demektir. Kevser suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) ayettir. Cahiliye Arapları, mal, evlat ve akrabalarının çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar, hatta bu hususta yaşayanlarla yetinmeyip kabilelerinin üstünlüğünü geçmişleriyle de isbat etmek için kabirlere gider, ölmüş akrabalarının çokluğuyla övünürlerdi. Surede onların bu tutumu eleştirilmekte ve gerçek üstünlüğün ahirette ortaya çıkacağı belirtilmektedir.
 • El-Asr(Zaman)  İniş Sırası:13 Ayet Adedi:3

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Asr, yüzyıl, ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi manalara gelir. "Asr"a yemin ile söze başladığı için bu adı almıştır. İnşirah suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 3 (üç) ayettir. Surede kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağlı olduğu anlatılmıştır.
 • El-Hümeze(Dedikoducu)  İniş Sırası:32 Ayet Adedi:9

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Hümeze, birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir. Kıyamet suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 9 (dokuz) ayettir.
 • El-Fil(Fil)  İniş Sırası:19 Ayet Adedi:5

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Kabe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindiği için bu adı almıştır. Kafirun suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 5 (beş) ayettir.
 • Kureyş(Kureyş Toplumu)  İniş Sırası:29 Ayet Adedi:4

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Kureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. Tin suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 4 (dört) ayettir.
 • El-Maun(Yardımlaşma)  İniş Sırası:17 Ayet Adedi:7

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Maun, zekat vermek yahut bir şeyi geçici olarak kullanması için birine vermek şeklinde yardım demektir. alimlerin çoğuna göre tamamı Mekke'de inmiştir, 7 (yedi) ayettir. Dini yalanlayan, iyilikten uzak duran kimseler hakkında inmiştir.
 • El-Kevser(Bolca Güzellik)  İniş Sırası:15 Ayet Adedi:3

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Kevser, çok nimet demektir; ayrıca cennette bir havuzun da adıdır. adiyat suresinden sonra Mekke'de inen bu sure 3 (üç) ayettir. Erkek çocukları yaşamadığı için Peygamberimize müşrikler, nesli kesik manasına "ebter" dediler. Surede buna cevap verilmiştir.
 • Kafirun Suresi(İnkarcılar)  İniş Sırası:18 Ayet Adedi:6

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Mekke'de inmiştir. 6 ayettir.
 • En-Nasr(Yardım)  İniş Sırası:114 Ayet Adedi:3

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Nasr, yardım demektir. Surede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım ederek fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için bu adı almıştır. Bu sure, Mekke'nin fethi sırasında inmiş olmakla beraber Medine devrinde yani hicretten sonra indiği için medeni (Medine'de inen) surelerdendir. 3 (üç) ayettir. İslam zaferini haber verir. İbn Ömer'den gelen rivayete göre bu sure indikten sonra Peygamberimiz seksen gün yaşamıştır.
 • Tebbet(Diken)  İniş Sırası:6 Ayet Adedi:5

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Tebbet, "kurusun" manasına bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kasdıyla Resulullah'ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmişti. Sure, "Mesed suresi" diye de anılır. Fatiha suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 5 (beş) ayettir. (Bir rivayete göre Şuara suresinin 124. ayeti gereğince Efendimiz yakın akrabasını çağırarak, onları İslam'a davet etmişti. Amcası Ebu Leheb galiz sözler sarfederek, "Bizi bunun için mi çağırdın?" demişti. Bunun üzerine bu sure indi.)
 • El-İhlas(Allah’ın Birliği)  İniş Sırası:22 Ayet Adedi:4

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekke'de inmiştir, 4 (dört) ayettir. İslam'ın tevhid akidesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir.
 • El-Felak(Yararak Çıkarmak)  İniş Sırası:20 Ayet Adedi:5

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Felak, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bunndan sonra gelen Nas suresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamında "muavvizeteyn" denir. Bu surelerin şifa maksadıyla okunduğuna dair hadisler vardır. Medine'de inmiştir. 5 (beş) ayettir.
 • En-Nas(İnsanlar)  İniş Sırası:21 Ayet Adedi:6

  Ayetler ve Türkçe Mealleri
   Nas, insanlar demektir. Medine'de inmiştir, 6 (altı) ayettir.

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.