VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

El-İnsan Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Gerçekten de insana, zamanın bir çağı gelmişti ki anılır bir şey bile değildi insan.

  2-Şüphe yok ki biz insanı, bir katre sudan, erkeklik suyuyla kadınlık suyunun rahimde birleşmesinden yarattık sınamak için, derken onu, duyar, görür bir hale getirdik.

  3-İster şükretsin, ister nankör olsun, gerçekten de biz ona doğru yolu gösterdik.

  4-Şüphe yok ki kafirlere zincirleri, boyundurukları ve yakıp kavuran cehennemi hazırladık.

  5-İtaat eden ve iyilikte bulunanlar, şüphe yok ki kaselerle şaraplar içerler ki kafur ırmağının suyu da karıştırılmıştır bu şaraba.

  6-Allah'ın has kullarının içtiği bu şarap, bir kaynaktan çıkar ki onlar, diledikleri gibi, diledikleri yerlerde, onu akıtıp fışkırtırlar.

  7-Adaklarını yerine getirir onlar ve şerri, her yanı saran, kaplayan günden korkarlar.

  8-Ve ona ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yoksula ve yetime ve tutsağa verirler, onları doyururlar.

  9-Sizi, ancak Allah rızası için doyurmadayız ve sizden istemeyiz ne bir karşılık, ne bir şükür.

  10-Şüphe yok ki biz, suratları astıran, azabı pek şiddetli olan gün, Rabbimizden korkarız.

  11-Derken Allah da korumuştur onları, bugünün şerrinden ve yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine bir sevinçtir, vermiştir.

  12-Ve sabretmelerine karşılık da mükafatları, cennettir ve ipeklilerdir.

  13-Yaslanırlar orada tahtlara, orada ne güneş görürler, ne zemheri.

  14-Ağaçların gölgeleri, yakındır onlara ve meyveleri, adamakıllı ram olmuştur onlara.

  15-Ve sunulur onlara gümüş kadehler ve sırça sağraklar.

  16-Öylesine sırça ki incecik gümüşten ve hepsini de içecekleri miktara, susuzluklarına göre ölçmüşlerdir adeta.

  17-Ve bir kadehle susuzlukları giderilir ki içindeki şaraba zencefil karıştırılmıştır.

  18-Orada bulunan ve şarılşarıl akan, her yana giden, boğazdan kayan selsebil kaynağından.

  19-Etraflarında, ölümsüz delikanlılar dolaşır, onları görünce sanırsın ki saçılmış incilerdir.

  20-Ne yana baksan nimetler görürsün, ne yana baksan, pek büyük ve zevalsiz bir saltanat ve devletler.

  21-Üstlerinde, ipincecik yeşil ve ipek elbiseler, kalın ipekten dokunmuş libaslar vardır ve gümüş bilezikler takınırlar ve Rableri, onları tertemiz bir şarapla suvarır.

  22-Şüphe yok ki bu, size bir mükafattır ve çalışmanız, makbuldür.

  23-Şüphe yok ki biz indirdik Kur'an'ı sana ayetayet ve zamanzaman.

  24-Artık sabret Rabbinin hükmüne ve uyma, onlardan suçlu, yahut nankör olana.

  25-Ve an Rabbinin adını sabah ve akşam.

  26-Ve geceleyin de secde et artık ona ve tenzih et uzun gecelerde onu.

  27-Şüphe yok ki bunlar çabucak gelipgeçeni severler de o ağır günü artlarına atar, bırakırgiderler.

  28-Biz yarattık onları ve kuvvetlendirdik yaratılışlarını ve dilersek onları değiştiririz de yerlerine, onlara benzer başkalarını getiririz.

  29-Şüphe yok ki bu, bir öğüttür, artık kim dilerse Rabbine doğru, bir yol tutar.

  30-Ve Allah dilemedikçe onlar, dileyemezler; şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

  31-Dilediğini rahmetine alır; ve zalimlere gelince: Elemli bir azap hazırlamıştır onlara.

 • Ali Bulaç

  1-Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip-geçti.

  2-Şüphesiz Biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık.

  3-Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.

  4-Doğrusu Biz kafirlere zincirler, demir halkalar (tomruklar) ve çılgınca yanan bir ateş hazırladık.

  5-Şüphesiz ki iyiler (ebrar), karışımı kafur olan bir kadehten içerler.

  6-Allah'ın kullarının kendisinden içtikleri bir kaynak; onu fışkırttıkça fışkırtıp akıtırlar.

  7-Adaklarını yerine getirirler ve şerri (kötülüğü) yaygın olan bir günden korkarlar.

  8-Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler.

  9-"Biz size, ancak Allah'ın yüzü (rızası) için yediriyoruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne bir teşekkür."

  10-"Çünkü biz, asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimiz'den korkuyoruz."

  11-Artık Allah, onları böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir.

  12-Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirmiştir.

  13-Orada tahtlar üzerinde yaslanıp-dayanmışlardır. Orada ne (yakıcı) bir güneş ve ne de dondurucu bir soğuk görürler.

  14-(Meyvelerin) Gölgeleri onlara pek yakın ve devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmış.

  15-Çevrelerinde gümüşten billur kablar, kupalar dolaştırılır.

  16-Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tespit etmişlerdir.

  17-Orada onlara bir kadeh içirilir ki, karışımı zencefildir.

  18-Bir pınar ki orada "selsebil" olarak adlandırılır.

  19-Çevrelerinde (gençlikleri ve dinçlikleri) ebedi kılınmış civanlar dolaşır-durur; sen onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanırsın.

  20-Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün.

  21-Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir şarab içirmiştir.

  22-Şüphesiz, bu, sizin için bir mükafaattır. Sizin çaba-harcamanız şükre değer (meşkur: makbul) görülmüştür.

  23-Gerçek şu ki, Kur'an'ı senin üzerine 'safhalar halinde bir indirme tarzıyla (tenzil)’ indiren Biziz, Biz.

  24-Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkar veya nankör olana itaat etme.

  25-Ve sabah, akşam Rabbinin adını zikret.

  26-Gecenin bir bölümünde O'na secde et ve geceleyin uzun uzadıya O'nu tesbih et.

  27-Gerçek şu ki bunlar, çarçabuk geçmekte olan (dünyay)ı seviyorlar. Önlerinde bulunan ağır bir günü bırakıyorlar.

  28-Onları Biz yarattık ve bağlarını sımsıkı bağladık. Dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiririz.

  29-Şüphesiz, bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir.

  30-Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

  31-Dilediğini Kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azap hazırlamıştır.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-İnsanoğlu, var edilip bahse değer bir şey olana kadar, şüphesiz, uzun bir zaman geçmemiş midir?

  2-Biz insanı katışık bir nutfeden yaratmışızdır; onu deneriz; bu yüzden, onun işitmesini ve görmesini sağlamışızdır.

  3-Şüphesiz ona yol gösterdik; buna kimi şükreder, kimi de nankörlük.

  4-Doğrusu, inkarcılar için zincirler, demir halkalar ve çılgın alevli cehennem hazırladık.

  5-Şüphesiz iyiler kafur katılmış bir tastan içerler.

  6-Bu ancak Allah'ın kullarının taşıra taşıra içebileceği bir pınardır.

  7-Onlar verdikleri sözleri yerine getirirler, fenalığı yaygın olan bir günden korkarlar.

  8-Onlar içleri çektiği halde, yiyeceği yoksula, öksüze ve esire yedirirler.

  9-"Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz, bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz çok asık suratların bulunacağı bir günde Rabbimizden korkarız" derler.

  10-"Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz, bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz çok asık suratların bulunacağı bir günde Rabbimizden korkarız" derler.

  11-Allah da onları bu yüzden o günün fenalığından korur; onların yüzüne parlaklık ve neşe verir.

  12-Sabırlarının karşılığı, cennet ve oradaki ipeklerdir.

  13-Orada tahtlara yaslanırlar; orada yakıcı sıcak ve dondurucu soğuk görmezler.

  14-Meyve ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkmış ve onların koparılması kolaylaştırılmıştır.

  15-Çevrelerinde gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.

  16-Billurları gümüş gibi parlaktır, onları ölçüp ölçüp dağıtırlar.

  17-Orada, zencefil karışık bir tasla içirilirler.

  18-O pınara "Selsebil" denir.

  19-Yanlarında ölümsüz gençler dolaşır; onları gördüğünde saçılmış birer inci sanırsın.

  20-Oranın neresine baksan, nimet ve büyük bir saltanat görürsün.

  21-Üzerlerinde ince yeşil ipekli, parlak atlastan elbiseler vardır; gümüş bileziklerle süslenmişlerdir Rableri onlara tertemiz içecekler içirir.

  22-"İşte bu sizin işlediklerinizin karşılığıdır, çalışmalarınız şükre değer" denir.

  23-Kuran'ı sana indiren şüphesiz Biziz.

  24-Rabbinin hükmüne kadar sabret; onların günah işleyen ve inkarcı olanlarına uyma.

  25-Rabbinin adını sabah akşam an.

  26-Geceleyin O'na secde et; O'nu geceleri uzun uzun tesbih et.

  27-Doğrusu insanlar, çabuk elde edilen dünya nimetlerini severler de ağırlığı çekilmez günü arkalarında bırakırlar.

  28-Onları yaratan, mafsallarını pekiştiren Biziz; dilersek onları benzerleri ile değiştiriveririz.

  29-Bu sadece bir öğüttür; dileyen, Rabbine giden yolu tutar.

  30-Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Doğrusu Allah, bilendir, Hakim'dir.

  31-Dilediğine rahmet eder. Zalimlere, işte onlara, can yakıcı bir azap hazırlamıştır.

 • Diyanet Vakfı

  1-İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?

  2-Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden (erkek ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık.

  3-Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.

  4-Doğrusu biz, kafirler için zincirler; demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.

  5-İyiler ise, kafur katılmış bir kadehten (cennet şarabı) içerler.

  6-(Bu,) Allah'ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır.

  7-O kullar, şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler.

  8-Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.

  9-"Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz."

  10-"Biz, çetin ve belalı bir günde Rabbimizden (O'nun azabına uğramaktan) korkarız" (derler).

  11-İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger; (yüzlerine) parlaklık, (gönüllerine) sevinç verir.

  12-Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve (cennetteki) ipekleri lütfeder.

  13-Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar; ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk.

  14-(Cennet ağaçlarının) gölgeleri, üzerlerine sarkar; kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur.

  15-Yanlarında gümüşten kaplar ve billur kupalar dolaştırılır.

  16-Gümüşten öyle kadehler ki onları istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmişlerdir.

  17-Onlara orada bir kaseden içirilir ki (bu şarabın) karışımında zencefil vardır.

  18-(Bu şarap) orada bir pınardandır ki adına Selsebil denir.

  19-O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedimler dolaşır ki, onları gördüğünde, etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın.

  20-Ne yana bakarsan bak, (yığınla) nimet ve ulu bir saltanat görürsün.

  21-Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır; gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir.

  22-(Onlara şöyle denir:) Bu, sizin için bir mükafattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur.

  23-(Resulüm!) Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik.

  24-Artık Rabbinin hükmüne (boyun eğip) sabret; onlardan hiçbir günahkara, yahut hiçbir nanköre boyun eğme.

  25-Sabah akşam Rabbinin ismini yadet.

  26-Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et.

  27-Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar.

  28-Onları biz yarattık; onların yaratılışını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde (kendilerini yok eder) yerlerine benzerlerıni getiririz.

  29-Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Aırtık dileyen Rabbine bir yol tutar.

  30-Sizler ancak Rabbinizin dilemesi (izin vermesi) sayesinde (bir şeyi) dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

  31-O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.

 • Edip Yüksel

  1-İnsanın üzerinden, kendisinin anılmaya değer bir şey olmadığı bir zaman periyodu geçmemiş midir?

  2-Biz insanı bir sıvı karışımdan yarattık ki onu sınayalım. Bu yüzden onu işiten ve gören yaptık.

  3-Ona yolu gösterdik; ya şükredendir, ya da nankör.

  4-İnkarcılar için zincirler, prangalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır.

  5-İyiler ise, kafur (CHO) karıştırılmış bir kadehten içerler.

  6-ALLAH'ın kullarının taşıra taşıra içtikleri bir kaynak...

  7-Onlar sözlerini yerine getirirler ve alabildiğine kötü olan bir günden korkarlar.

  8-Yoksula, öksüze ve tutsağa sevdikleri yiyecekleri yedirirler.

  9-"Biz sizi ALLAH rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür beklemiyoruz."

  10-"Biz, suratsız ve belalı bir günden ötürü Rabbimizden çekiniriz."

  11-Nitekim, ALLAH onları o günün kötülüğünden korur ve onlara neşe ve sevinç verir.

  12-Direndikleri için onları bahçe ve ipekle ödüllendirir.

  13-Orada koltuklara yaslanırlar; orada ne (yakıcı) güneş ne de dondurucu soğuk görürler.

  14-Ağaçların gölgesi üzerlerine sarkmış ve meyveler yaklaştırılarak koparılmaları kolaylaştırılmıştır.

  15-Onlara gümüş tepsiler ve şeffaf bardaklarda sunulur.

  16-Gümüşten yapılmış şeffaf bardaklar... Onları tam olarak haketmişlerdir.

  17-Orada zencefil (ginger) karıştırılmış bir kadehten içirilirler.

  18-Bir kaynak ki, ona "Selsebil" denir.

  19-Onlara ölümsüz gençler servis yapacaktır. Onları görsen, kendilerini saçılmış inci sanırsın.

  20-Nereye baksan nimetler ve büyük bir yönetim görürsün.

  21-Üstlerinde yeşil kadifeden elbiseler ve ipekler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rab'leri onlara temiz bir içecek içirir.

  22-Bu, ödülünüzdür ve gayretinize teşekkür edilmiştir.

  23-Kuşkusuz, Kuran'ı sana bir indirişle biz indirdik.

  24-Öyleyse Rabbinin hükmünü izlemekte sabret; onlardan hiç bir nankör günahkara uyma.

  25-Sabah akşam Rabbinin ismini an.

  26-Geceleyin O'na secde et ve O'nu uzun gecelerde yücelt.

  27-Bunlar şu geçici (dünya hayatını) seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü ise önemsemiyorlar.

  28-Onları biz yarattık ve yerleştirdik. Dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiririz.

  29-Bu bir hatırlatmadır: Dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.

  30-ALLAH dilemedikçe siz dileyemezsiniz. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

  31-O, dilediğini ve/veya dileyeni Rahmetine sokar. Zalimlere ise acı bir ceza hazırlamıştır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Gerçekten insan üzerine dehirden (zamandan) öyle bir müddet geldi ki o zaman o, anılmaya değer bir şey değildi.

  2-Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden (erkek ve kadın sularından) yarattık da onu işitici, görücü yaptık.

  3-Kuşkusuz biz ona yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör.

  4-Çünkü biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır.

  5-Kuşkusuz iyiler de karışımı kâfûr olan dolgun bir kadehten içerler.

  6-Bir kaynak ki ondan Allah'ın kulları içerler, güzel yollar açarak akıtırlar onu.

  7-O kullar adaklarını yerine getirirler ve fenalığı salgın (olan) bir günden korkarlar.

  8-Düşküne, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler.

  9-"Size sırf Allah rızası için yemek yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz."

  10-"Biz sert ve belalı bir günde Rabbimizden korkarız." derler.

  11-Allah da onları o günün fenalığından korur, yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir.

  12-Sabırlarına karşılık onlara bir cennet ve ipekten elbiseler verir.

  13-Orada donatılmış koltuklar üzerine dayanmışlardır: Orada ne yakıcı güneş görürler, ne de şiddetli soğuk.

  14-Üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış, meyveleri bol bol önlerine konmuştur.

  15-Yanlarında gümüşten kaplar, billur kupalar dolaştırılır.

  16-Gümüşten öyle kadehler ki onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.

  17-Onlara orada bir dolu kadeh sunulur ki, karışımı zencefildir.

  18-Bu orada bir pınardır ki, adına "selsebil" derler.

  19-Etraflarında ölümsüz hizmetçiler dolaşır, onları görünce saçılmış inciler sanırsın.

  20-Orada nereye baksan bir nimet ve pek büyük bir mülk görürsün.

  21-Üstlerinde zarif ve yeşil, kalın ipekten bir elbise vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir.

  22-(Onlara şöyle denir): "İşte bu sizin bir mükâfatınızdı. Gayretiniz karşılığını bulmuştur."

  23-Kur'ân'ı sana kısım kısım biz indirdik biz.

  24-O halde Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre itaat etme.

  25-Sabahakşam Rabbinin ismini an.

  26-Gecenin bir bölümünde de O'na secde et (akşam ve yatsı namazlarını kıl). Hem de O'nu uzun bir gece tesbih et (teheccüd namazı kıl).

  27-Çünkü onlar bu dünyayı seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü arkaya atıyorlar.

  28-Onları biz yarattık ve mafsallarını sımsıkı bağladık. Dilediğimiz vakit de kılıklarını değiştiririz.

  29-İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden yolu tutar.

  30-Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

  31-Allah dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere ise, acıklı bir azap hazırlamıştır.

 • Suat Yıldırım

  1-Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki, o dönemde, insanın adı bile anılmazdı.

  2-Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek istiyoruz; bu sebeple de kendisini işiten ve gören bir varlık yaptık. [67,2; 18,7]

  3-Ona yolu da gösterdik: artık ister şükreder, ister nankör ve kâfir olur.

  4-Biz kâfirlere zincirler, kelepçeler, alevli ateşler hazırladık.

  5-İyi insanlar ise, kâfur suyu ile hazırlanmış içecek kâselerini yudumlarlar.

  6-Bu, Allah'ın has kullarının içip, istedikleri yere akıttıkları bir kaynaktır.

  7-Bu kullar, dünya hayatında iken sözlerinde durur, adadıkları şeyi yerine getirir ve felaketi bütün ufukları tutan kıyamet gününden endişe ederlerdi.

  8-Kendileri de ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini, sırf Allah'ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler.

  9-Ve derler ki: “Biz size sırf Allah rızası için ikram ediyoruz, yoksa sizden karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür bile beklemiyoruz.”

  10-Biz, yüzleri ekşiten asık suratlı o günde Rabbimizin gazabından korkarız.”

  11-Allah da onları o günün felaketinden korur, onların yüzlerine nûr, gönüllerine sürûr verir.

  12-Sabretmelerine karşılık onlara cennetler, ipekler ihsan eder.

  13-Koltuklarında diledikleri gibi dinlenir, orada ne güneş sıcağı görürler, ne de dondurucu soğuklara uğrarlar.

  14-Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar, meyveleri devşirmeleri pek kolay olur.

  15-Etraflarında hizmet edenler gümüş kaplar, billur kâseler, gümüşî parlaklıkta billur kupalarla dolaşır, onlara ikram ederler.Cennetlikler içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler.

  16-Etraflarında hizmet edenler gümüş kaplar, billur kâseler, gümüşî parlaklıkta billur kupalarla dolaşır, onlara ikram ederler.Cennetlikler içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler.

  17-Onlara karışımında zencefil bulunan kadehler ikram edilir.

  18-Bu içecekler, adı Selsebil olan pınardandır.

  19-Etraflarında ebedî cennet çocukları dolaşır durur ki, onları gördüğünde parlaklıklarından ötürü etrafa saçılan inciler sanırsın.

  20-Hangi tarafa baksan hep nimet, servet, ihtişam, büyük bir saltanat görürsün.

  21-Elbiseleri ince veya kalın yeşil renkli ipeklerden, atlaslardandır. Gümüş bilezikler takınırlar. Onların Rabbi, kendilerine tertemiz bir içki ikram edip şöyle demiştir: “İşte bütün bunlar sizin mükâfatınızdır! Gayretleriniz makbul oldu.”

  22-Elbiseleri ince veya kalın yeşil renkli ipeklerden, atlaslardandır. Gümüş bilezikler takınırlar. Onların Rabbi, kendilerine tertemiz bir içki ikram edip şöyle demiştir: “İşte bütün bunlar sizin mükâfatınızdır! Gayretleriniz makbul oldu.”

  23-Ey Resulüm! Kur'ân’ı sana parça parça Biz indiriyoruz.

  24-O halde Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret, sakın günaha ve küfre dadananlara itaat etme.

  25-Sabah akşam Rabbinin adını zikret! Gecenin bir kısmında da O'na secde et, geceleyin uzun bir süre de O’na tesbih ve ibadet et.

  26-Sabah akşam Rabbinin adını zikret! Gecenin bir kısmında da O'na secde et, geceleyin uzun bir süre de O’na tesbih ve ibadet et.

  27-Şu insanlar bu peşin dünya hayatını arzulayıp, önlerinde kendilerini bekleyen o ağır günü ihmal ediyorlar.

  28-Onları yaratan, organlarını birbirine bağlayan ve onlara bu sağlam bünyeyi veren Biz'iz.Dilediğimiz vakit elbette onların yerine başkalarını getirebiliriz.

  29-İşte bu, bir öğüttür, bir uyarıdır. Artık dileyen Rabbine varan yolu tutar.

  30-Ama Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. Çünkü her şeyi bilen, tam hüküm ve hikmet sahibi olan, Allah'tır. Her şeyi bildiği gibi, rahmet ve hidâyete lâyık olanları da pek iyi bilir.

  31-Böylece dilediğini rahmetine alır. Zalimler için ise, gayet acı bir ceza hazırlamıştır.

 • Süleyman Ateş

  1-İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?

  2-Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden yarattık da onu işitici, görücü yaptık.

  3-Biz ona yolu gösterdik: Ya şükredici veya nankör olur.

  4-Biz, kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır.

  5-İyiler de, karışımı kafur olan bir kadehten içerler.

  6-Bir kaynak ki Allah'ın kulları ondan içerler, (istedikleri yere de) fışkırtarak akıtırlar.

  7-Adaklarını yerine getirirler ve şerri salgın olan bir günden korkarlar.

  8-Yosula, yetime ve esire sevdikleri yemeği yedirirler:

  9-Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz.

  10-Çünkü biz suratsız, çok katı bir gün(ün azabın)dan ötürü Rabbimizden korkarız. (derler).

  11-Allah da onları, o günün şerrinden korumuş, onlar(ın yüzlerin)e parlaklık ve (gönüllerine) sevinç vermiştir.

  12-Sabrettiklerinden dolayı onları cennet ve ipekle ödüllendirmiştir!

  13-Orada divanlar üzerinde yastıklara dayanırlar. Orada ne (yakıcı) güneş görürler, ne de dondurucu soğuk.

  14-Cennetin gölgeleri, üzerlerine yaklaşmış, meyvaları da aşağı eğdirildikçe eğdirilmiştir.

  15-Yanlarında gümüş kablar, billur kupalar dolaştırılır.

  16-Öyle gümüş kadehler ki onları istedikleri ölçüde takdir etmişlerdir (istedikleri kadar içki alırlar).

  17-Onlara orada, karışımı zencefil olan kadehten içirilir.

  18-Bir çeşme ki adına Selsebil denir.

  19-Çevrelerinde de (öyle) ölümsüz gençler dolaşır ki, onları görsen, kendilerini saçılmış inci sanırsın.

  20-Orada nereye baksan, bir ni'met ve büyük bir mülk görürsün.

  21-(Cennet ehlinin) Üstlerinde yeşil ipekten ince ve kalın giysiler var. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirmiş(ve şöyle demiş)tir:

  22-Bu, sizin ödülünüzdür. Çalışmanızın karşılığı verilmiştir!

  23-Muhakkak Biziz, Biz ki sana Kur'an'ı parça parça indirdik.

  24-O halde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günahkara, yahut nanköre ita'at etme.

  25-Sabah akşam Rabbinin adını an.

  26-Gecenin bir bölümünde O'na secde et ve geceleyin uzun zaman O'nu tesbih eyle (şanının yüceliğini an)!

  27-Bunlar, şu çabuk(geçen dünyay)ı seviyorlar da ötelerindeki ağır bir günü bırakıyorlar.

  28-Biz onları yarattık, yapılarını sıkıca bağladık. Dilediğimiz zaman onları benzerleriyle değiştiririz.

  29-Bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine varan yolu tutar.

  30-Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

  31-Dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için acı bir azab hazırlamıştır.

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-İnsan üzerinden, henüz anılan bir şey olmadığı bir süre geçmedi mi zamandan?

  2-Doğrusu, biz insanı karışım olan bir spermden yarattık. Halden hale geçiririz onu. Sonunda onu işitici, görücü yaptık.

  3-Biz onu yola kılavuzladık. Artık ya şükredici olur ya nankör.

  4-Biz, nankörler için zincirler, bukağılar ve kızgın bir ateş hazırladık.

  5-İyilere gelince, onlar, karışımı kâfur olan bir kadehten içerler.

  6-Bir kaynak ki, Allah'ın kulları ondan içerler ve onu fışkırtarak akıtırlar.

  7-Onlar verdikleri sözü tam bir biçimde yerine getirirler ve kötülüğü salgın olan bir günden korkarlar.

  8-Yoksula, yetime ve esire, yemeği severek yedirirler.

  9-"Biz size yalnız ve yalnız Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık da bir teşekkür de istemiyoruz;

  10-Çünkü biz, asık suratlı, sert bir gün yüzünden Rabbimizden korkarız." derler.

  11-Allah da onları o günün şerrinden korumuş ve kendilerini bir parlaklığa, bir sevince ulaştırmıştır.

  12-Sabretmelerine karşılık olarak da onları bir bahçe ve ipekle ödüllendirmiştir.

  13-Koltuklar üzerine yaslanarak otururlar orada. Ne bir güneş görürler orada ne de kavurucu bir soğuk...

  14-Bahçenin gölgeleri üzerlerine eğilmiştir. Ve bahçenin meyveleri iyice yaklaştırılmıştır.

  15-Çevrelerinde, gümüşten ve billurdan kaplar dolaştırılır. Kupalardır onlar.

  16-Gümüşten kupalar ki, tam diledikleri ölçüde belirlemişlerdir onları.

  17-Orada kendilerine karışımı zencefil olan bir kadehten içirilir.

  18-Bir pınar ki, orada, selsebil diye anılır.

  19-Dolaşır çevrelerinde, sürekli görevlendirilmiş gençler. Görseydin onları, dizilmiş inciler sanırdın.

  20-Oraya baktığında, nereye göz atsan büyük bir nimet, büyük bir mülk ve yönetim görürsün.

  21-Üzerlerinde yeşil-ince ipeklerle, sırmalı, kalın ipeklerden giysiler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara tertemiz bir içki ikram etmiştir.

  22-İşte bu size bir ödüldür. Ve sizin gayretiniz şükranla karşılanmıştır.

  23-Biz indirdik o Kur'an'ı sana parça parça, biz!

  24-O halde, Rabbinin hükmü karşısında sabret ve onların günahkârlarına da nankörlerine de boyun eğme.

  25-Rabbinin adını sabahtan da akşamdan da an!

  26-Gecenin bir kısmında da O'na secde et! Ve geceleyin O'nu uzunca tespih et/uzun bir gece boyu O'nu tespih et!

  27-Bunlar, hemen gelecek olanı seviyorlar da ötelerindeki zorlu bir günü ihmal ediyorlar.

  28-Biz yarattık onları ve kuvvetli yaptık bağlarını/eklemlerini. Dilediğimizde benzerleri ile değiştiririz onları.

  29-İşte bu, bir hatırlatıcı ve düşündürücüdür. Dileyen, Rabbine doğru, bir yol edinir.

  30-Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.

  31-Dilediğini/dileyeni rahmetinin içine sokar. Zalimlere gelince, onlar için korkunç bir azap hazırlamıştır.

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا

  (hel etâ `ale-l'insâni ḥînüm mine-ddehri lem yekün şey'em meẕkûrâ.)

  2-إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

  (innâ ḫalaḳne-l'insâne min nuṭfetin emşâc. nebtelîhi fece`alnâhü semî`am beṣîrâ.)

  3-إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

  (innâ hedeynâhü-ssebîle immâ şâkirav veimmâ kefûrâ.)

  4-إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا

  (innâ a`tednâ lilkâfirîne selâsile veaglâlev vese`îrâ.)

  5-إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا

  (inne-l'ebrâra yeşrabûne min ke'sin kâne mizâcühâ kâfûrâ.)

  6-عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا

  (`ayney yeşrabü bihâ `ibâdü-llâhi yüfeccirûnehâ tefcîrâ.)

  7-يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

  (yûfûne binneẕri veyeḫâfûne yevmen kâne şerruhû müsteṭîrâ.)

  8-وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

  (veyuṭ`imûne-ṭṭa`âme `alâ ḥubbihî miskînev veyetîmev veesîrâ.)

  9-إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

  (innemâ nuṭ`imüküm livechi-llâhi lâ nürîdü minküm cezâev velâ şükûrâ.)

  10-إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا

  (innâ neḫâfü mir rabbinâ yevmen `abûsen ḳamṭarîrâ.)

  11-فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا

  (feveḳâhümü-llâhü şerra ẕâlike-lyevmi veleḳḳâhüm naḍratev vesürûrâ.)

  12-وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا

  (vecezâhüm bimâ ṣaberû cennetev veḥarîrâ.)

  13-مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا

  (müttekiîne fîhâ `ale-l'erâik. lâ yeravne fîhâ şemsev velâ zemherîrâ.)

  14-وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا

  (vedâniyeten `aleyhim żilâlühâ veẕüllilet ḳuṭûfühâ teẕlîlâ.)

  15-وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا

  (veyüṭâfü `aleyhim biâniyetim min fiḍḍativ veekvâbin kânet ḳavârîrâ.)

  16-قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا

  (ḳavârîrae min fiḍḍatin ḳadderûhâ taḳdîrâ.)

  17-وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا

  (veyüsḳavne fîhâ ke'sen kâne mizâcühâ zencebîlâ.)

  18-عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا

  (`aynen fîhâ tüsemmâ selsebîlâ.)

  19-وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا

  (veyeṭûfü `aleyhim vildânüm müḫalledûn. iẕâ raeytehüm ḥasibtehüm lü'lüem menŝûrâ.)

  20-وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

  (veiẕâ raeyte ŝemme raeyte ne`îmev vemülken kebîrâ.)

  21-عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا

  (`âliyehüm ŝiyâbü sündüsin ḫuḍruv veistebraḳ. veḥullû esâvira min fiḍḍah. veseḳâhüm rabbühüm şerâben ṭahûrâ.)

  22-إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا

  (inne hâẕâ kâne leküm cezâev vekâne sa`yüküm meşkûrâ.)

  23-إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا

  (innâ naḥnü nezzelnâ `aleyke-lḳur'âne tenzîlâ.)

  24-فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا

  (faṣbir liḥukmi rabbike velâ tüṭi` minhüm âŝimen ev kefûrâ.)

  25-وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

  (veẕküri-sme rabbike bükratev veeṣîlâ.)

  26-وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

  (vemine-lleyli fescüd lehû vesebbiḥhü leylen ṭavîlâ.)

  27-إِنَّ هَـٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا

  (inne hâülâi yüḥibbûne-l`âcilete veyeẕerûne verâehüm yevmen ŝeḳîlâ.)

  28-نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا

  (naḥnü ḫalaḳnâhüm veşedednâ esrahüm. veiẕâ şi'nâ beddelnâ emŝâlehüm tebdîlâ.)

  29-إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

  (inne hâẕihî teẕkirah. femen şâe-tteḫaẕe ilâ rabbihî sebîlâ.)

  30-وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

  (vemâ teşâûne illâ ey yeşâe-llâh. inne-llâhe kâne `alîmen ḥakîmâ.)

  31-يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

  (yüdḫilü mey yeşâü fî raḥmetih. veżżâlimîne e`adde lehüm `aẕâben elîmâ.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.